VEDTEKTER

Rostads venner
Vedtatt på stiftelsesmøtet 9. november 2006 på Rostad.
Endret på ekstraordinært årsmøte 8. september 2007 på Rostad
Endret på årsmøte 28. februar 2008 på Rostad

§ 1 Foreningens navn er Rostads Venner

§ 2 Foreningens medlemmer kan være enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som finner foreningens formål og arbeid interessant, spennende og viktig.

§ 3 Formålet med foreningen er følgende:

- Rostads Venner skal bidra til å utvikle og formidle kunnskap om Rostad,Ole Richter og Ebba Astrup og tolke historiens aktualitet i samtid og framtid.

- Rostads Venner skal bidra til å skape en møteplass for opplevelser på Rostad og skape samarbeid med lokale og nasjonale interesser.

- Rostads Venner skal bidra med råd, veiledning og praktisk hjelp for bevaring av historien i samarbeid med Stiftelsen Rostad, og sammen med Stiftelsen virke for å sikre støtte for arbeidet, også hos nasjonale aktører.

§ 4 Rostads Venner arbeider slik styret og årsmøtet finner det naturlig og formålstjenlig i forhold til de faglige og sosiale sider i forhold til lagets økonomi.

§ 5 Medlemskap
Det stilles ingen spesielle krav for å bli medlem annet enn at man er enig i foreningens formål.

§ 5.1 Kontingent
Medlemskap og stemmerett har den som årlig betaler vedtatt kontingent.

§ 5.2 Andre former for medlemskap
Æresmedlemskap
En person som har utvist stor innsats for foreningen og dens formål, og som foreningen ønsker å hedre.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er Rostads Venner høyeste myndighet og holdes innen utgangen av februar hvert år etter innkalling fra styret med 3 ukers varsel. Saker til årsmøtet skal være innkommet senest 1 uke før årsmøte avholdes.
Innkallingen beskriver saker som skal behandles på årsmøtet.
Forslag til vedtektsendringer skal gjengis i innkallingen.
Regnskap med revisjonsberetning skal innen en uke før årsmøtet være tilgjengelig til ettersyn hos styrets leder.

§ 6.1 Årsmøtet skal behandle og godkjenne:
Årsmelding
Regnskap
Budsjett
Årlig medlemskontingent
Valg av styreleder
Valg av styremedlemmer
Valg av varamedlemmer til styret
Valg av valgkomite: Komiteen har 2 medlemmer som rullerer. 1 medlem velges for 2 år.
Valg av revisor.
Andre saker vedtatt av styret eller innmeldt av medlem.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når flertallet i styret finner dette påkrevd, eller når minst ¼ av medlemmene krever det. Innkalling og prosedyrer følger samme prosedyre som ved innkalling til ordinært årsmøte.

§ 8 Vedtekter
Endring av vedtekter vedtas av årsmøtet og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 9 Styre
Foreningen skal ha et styre på 5 medlemmer.
Styreleder velges for ett år.
3 Styremedlemmer velges for 2 år etter løpende rullering. (Ved 1 gangs valg: 2 for 1 år). En av plassene i styret skal forbeholdes Utøy Grendelag eller annet lag som representerer et flertall avbefolkningen på Utøy.

Det skal velges 3 varamedlemmer til styret.
Ett av varamedlemmene skal representere Utøy Grendelag eller annet lag som representerer et flertall av befolkningen på Utøy.

Det føres protokoll fra styrets møter.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er tilstede.
Ved stemmelikhet under avstemminger i styret, på medlemsmøter eller årsmøtet er leders stemme avgjørende.
Styrets leder og kasserer har prokura.

Daglig leder i Stiftelsen Rostad har tale- og forslagsrett i styret.

§ 10 Oppløsning
Eventuell oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Ved eventuell oppløsning av foreningen skal foreningens midler tilfalle Inderøy Bygdemuseum.

Last ned vedtekter